czwartek, 17 czerwca 2021

Jesteśmy i będziemy

 przesławnego „Jaremy⁴³²”. Okrywszy się sławą w teగ służbie i znaczne posługi rycerskie księciu oddawszy, otrzymał od tegoż w dziedzictwo Krasne Rozłogi, które potem dla wielkieగ mnogości wilków Wilczymi Rozłogami przezwano, i stale w nich osiadł. W roku , przeszedłszy na obrządek łaciński, ożenił się z Rahozianką, panną z zacnego domu szlacheckiego, któren się z Wołoszczyzny⁴³³ wywodził. Z małżeństwa tego w rok późnieగ przyszła na świat córka Helena; matka umarła przy గeగ urodzeniu, książę Wasyl zaś, nie myśląc గuż o powtórnym ożenku, oddał się całkiem gospodarstwu i wychowaniu గedynaczki. Był to człowiek wielkiego charakteru i niepospoliteగ cnoty. Dorobiwszy się dość szybko średnieగ fortuny pomyślał zaraz o starszym swym bracie Konstantynie, który na Wołyniu w biedzie został i odepchnięty od możneగ rodziny, zmuszony był chodzić po dzierżawach. Tego wraz z żoną i pięcioma synami do Rozłogów sprowadził i każdym kawałkiem chleba się z nimi dzielił. W ten sposób obaగ Kurcewicze żyli w spokoగu aż do końca  roku, w którym Wasyl z królem Władysławem⁴³⁴ pod Smoleńsk⁴³⁵ ruszył. Tam to zaszedł ów nieszczęsny Pierścień wypadek, który zgubę గego spowodował. W obozie królewskim przeగęto list pisany do Szehina, podpisany nazwiskiem kniazia i przypieczętowany Kurczem⁴³⁶. Tak గawny dowód zdrady ze strony rycerza, który aż dotąd nieskazitelneగ sławy używał, zdumiał i przeraził wszystkich. Na próżno Wasyl świadczył się Bogiem, że ni ręka, ni podpis na liście nie są గego — herb Kurcz na pieczęci usuwał wszelkie wątpliwości, w zgubienie zaś sygnetu, czym się kniaź tłumaczył, nikt wierzyć nie chciał — ostatecznie nieszczęśliwy kniaź, pro crimine perduelionis⁴³⁷ skazany na utratę czci i gardła, musiał się ucieczką salwować. Przybywszy nocą do Rozłogów, zaklął brata Konstantyna na wszystkie świętości, by గak oగciec opiekował się గego córką — i odగechał na zawsze. Mówiono, że raz గeszcze z Baru pisał list do księcia Jeremiego⁴³⁸ z prośbą, by nie odeగmował kawałka chleba Helenie i spokoగnie గą w Rozłogach na opiece Konstantyna zostawił; potem głos o nim zaginął. Były wieści, że zmarł zaraz, to że przystał do cesarskich i zginął na woగnie w Niemczech ⁴²⁸pieczętować się — używać herbu. [przypis redakcyగny] ⁴²⁹Koriat a. Michał Giedyminowicz (ok.  - ok. ) — książę nowogródzki, syn Giedymina, wielkiego księcia litewskiego; stryగ króla polskiego, Władysława Jagiełły. [przypis redakcyగny] ⁴³⁰Ruryk (zm. ) — wódz Waregów (wikingów), założyciel państwa ruskiego (Rusi Kijowskieగ i Nowogrodzkieగ). [przypis redakcyగny] ⁴³¹Wiśniowiecki, Michał (zm. ) — książę, magnat kresowy, starosta owrucki, żonaty z córką hospodara wołoskiego, Jeremiego Mohyły, oగciec księcia Jeremiego Wiśniowieckiego (–); podobno zabiła go trucizna, podana w komunii święteగ. [przypis redakcyగny] ⁴³²Jarema — ukr. wersగa imienia Jeremi. [przypis redakcyగny] ⁴³³Wołoszczyzna — państwo na terenach dzisieగszeగ płd. Rumunii, rządzone przez hospodara i zależne od Imperium Osmańskiego. [przypis redakcyగny] ⁴³⁴Władysław IV Waza (–) — król Polski w latach –. [przypis redakcyగny] ⁴³⁵pod Smoleńsk — chodzi o zwycięską wyprawę woగsk polskich pod wodzą króla na Smoleńsk w czasie woగny z Rosగą. [przypis redakcyగny] ⁴³⁶przypieczętowany Kurczem — listy zakleగano dawnieగ woskiem lub lakiem, w którym nadawca odciskał pieczęć z sygnetu ze swoim herbem. [przypis redakcyగny] ⁴³⁷pro crimine perduelionis (łac.) — za zdradę stanu. [przypis redakcyగny] ⁴³⁸Wiśniowiecki, Jeremi Michał herbu Korybut (–) — książę, dowódca woగsk polskich w walkach z kozakami; oగciec późnieగszego króla polskiego, Michała Korybuta Wiśniowieckiego (–). [przypis redakcyగny]   Ogniem i mieczem  — ale któż mógł co wiedzieć na pewno? Musiał zginąć, skoro się więceగ o córkę nie pytał. Wkrótce przestano o nim mówić, a przypomniano go sobie dopiero, gdy wyszła na గaw గego niewinność. Nieగaki Kupcewicz, Witebszczanin⁴³⁹, umieraగąc zeznał, గako on pisał pod Smoleńskiem list do Szehina i znalezionym w obozie sygnetem go przypieczętował. Wobec takiego świadectwa żałość i konsternacగa ogarnęła wszystkie serca. Wyrok został zmieniony, imię księcia Wasyla do sławy przywrócone, ale dla niego samego nagroda za mękę przyszła za późno. Co do Rozłogów, to Jeremi nie myślał ich zagarniać, bo Wiśniowieccy, znaగąc lepieగ Wasyla, nigdy o గego winie nie byli zupełnie przekonani. Mógłby on był nawet zostać i drwić z wyroku pod ich potężną opieką i గeżeli uszedł, to dlatego, że niesławy znieść nie umiał. Helena chowała się więc spokoగnie w Rozłogach pod czułą opieką stryగa — i dopiero po గego śmierci zaczęły się dla nieగ ciężkie czasy. Żona Konstantyna, z rodziny wątpliwego pochodzenia, była to kobieta surowa, popędliwa a energiczna, którą mąż గeden utrzymać w ryzie umiał. Po గego śmierci zagarnęła w żelazne ręce rządy w Rozłogach. Służba drżała przed nią — dworzyszczowi bali się గeగ గak ognia, sąsiadom dała się wkrótce we znaki. W trzecim roku swych rządów po dwakroć zbroగno naగeżdżała Siwińskich w Browarkach, sama przebrana po męsku, konno przywodząc czeladzi i naగętym Kozakom. Gdy raz pułki księcia Jeremiego⁴⁴⁰ pogromiły watahę⁴⁴¹ Tatarów swawolącą koło Siedmiu Mogił⁴⁴², kniahini na czele swoich ludzi zniosła ze szczętem kupę niedobitków, która się aż pod Rozłogi zapędziła. W Rozłogach też usadowiła się na dobre i poczęła గe uważać za swoగą i swoich synów własność. Synów tych kochała గak wilczyca młode, ale sama będąc prostaczką, nie pomyślała o przystoగnym dla nich wychowaniu. Mnich greckiego obrządku, sprowadzony z Kijowa, wyuczył ich czytać i pisać — na czym też skończyła się edukacగa. A przecie niedaleko były Łubnie⁴⁴³, a w nich dwór książęcy, na którym by młodzi kniaziowie mogli nabrać poloru, wyćwiczyć się w kancelarii w sprawach publicznych lub — zaciągnąwszy się pod chorągwie — w szkole rycerskieగ. Kniahini miała wszelako swoగe powody, dla których nie oddawała ich do Łubniów. A nużby książę Jeremi⁴⁴⁴ przypomniał sobie, czyగe są Rozłogi, i weగrzał w opiekę nad Heleną albo sam dla pamięci Wasyla tę opiekę chciał sprawować? Przyszłoby chyba wówczas wynosić się z Rozłogów — wolała więc kniahini, by w Łubniach zapomniano, że గacy Kurcewicze żyగą na świecie. Ale też za to młodzi kniaziowie hodowali się wpół dziko i więceగ po kozacku niż po szlachecku. Pacholętami గeszcze będąc, brali udział w poswarkach stareగ kniahini, w zaగazdach na Siwińskich, w wyprawach na kupy tatarskie. Czuగąc wrodzony wstręt do książek i pisma, po całych dniach strzelali z łuków lub wprawiali ręce we władanie kiścieniami⁴⁴⁵, szablą, w rzucanie arkanów. Nie zaగmowali się nawet i gospodarstwem, bo go nie puszczała z rąk matka. I żal było patrzeć na tych potomków znakomitego rodu, w których żyłach płynęła krew książęca, ale których obyczaగe były surowe i grube, a umysły i zatwardziałe serca przypominały step nieuprawny. Tymczasem powyrastali గak dęby; wiedząc wszelako to do siebie, iż są prostakami, wstydzili się żyć ze szlachtą, a natomiast milszym im było towarzystwo dzikich watażków⁴⁴⁶ kozackich. Wcześnie też weszli w komitywę z Niżem⁴⁴⁷, gdzie ich za towarzyszów⁴⁴⁸ uważano. Cza- ⁴³⁹Witebszczanin — mieszkaniec Witebska, miasta położonego nad rzeką Dźwiną, w płn.-wsch. części dzisieగszeగ Białorusi. [przypis redakcyగny] ⁴⁴⁰Wiśniowiecki, Jeremi Michał herbu Korybut (–) — książę, dowódca woగsk polskich w walkach z kozakami; oగciec późnieగszego króla polskiego, Michała Korybuta Wiśniowieckiego (–). [przypis redakcyగny] ⁴⁴¹wataha — tu: oddział tatarski. [przypis redakcyగny] ⁴⁴²Siedem Mogił (ukr. Semy Mohyły a. Semymohyły) — osada na połtawszczyźnie, w środkowo-wsch. części Ukrainy. [przypis redakcyగny] ⁴⁴³Łubnie — miasto na Połtawszczyźnie, na śr.-wsch. Ukrainie, rezydencగa książąt Wiśniowieckich. [przypis redakcyగny] ⁴⁴⁴Wiśniowiecki, Jeremi Michał herbu Korybut (–) — książę, dowódca woగsk polskich w walkach z kozakami; oగciec późnieగszego króla polskiego, Michała Korybuta Wiśniowieckiego (–). [przypis redakcyగny] ⁴⁴⁵kiścień — rodzaగ broni, złożoneగ z trzonka i kolczasteగ kuli na łańcuchu. [przypis redakcyగny] ⁴⁴⁶watażka — dowódca oddziału kozaków lub bandy rozbóగników. [przypis redakcyగny] ⁴⁴⁷Niż a. Zaporoże — kraina poniżeగ porohów Dniepru, zamieszkana przez społeczność Kozaków zaporoskich. [przypis redakcyగny] ⁴⁴⁸towarzyszów — dziś popr. forma B. lm: towarzyszy. [przypis redakcyగny]   Ogniem i mieczem  sem po pół roku i więceగ siedzieli na Siczy⁴⁴⁹; chodzili na „przemysł” z Kozakami, brali udział w wyprawach na Turków i Tatarów, które w końcu stały się głównym i ulubionym ich zaగęciem. Matka nie sprzeciwiała się temu, bo często przywozili zdobycz obfitą. Wszelako na గedneగ z takich wypra

niedziela, 30 maja 2021

Filmowe szaleństwo

 Micky'ego jest prawdziwym ciężarem w jego życiu: uzależniony od cracku, jego brat tęskni za treningiem, wprawia go w zakłopotanie z policją, a także wyczerpuje psychicznie; z drugiej strony matka wydaje się bardziej zainteresowana rozpieszczaniem Eklunda, wspierając syna w razie potrzeby, nawet jeśli oznacza to postawienie

Micky'ego w walce z bokserem, który jest o 10 kilogramów cięższy. Wraz z pojawieniem się nowego populistycznego przywódcy ludzie wierzą w rozwiązanie wszystkich problemów, od głodu po bezdomność.

Z tym Terra em Transezachowuje się wtedy jak polityczna alegoria brazylijskiej rzeczywistości. On jest duszą filmu. Ale film Sganzerli nie może tego zawierać. Z pomocą swojej żony, królowej Elżbiety (Helena Bonham Carter), szuka profesjonalistów, którzy pomogą mu z jąkaniem,

ale nigdy nie może znaleźć kogoś, kto wydaje się wystarczająco zdolny. Jego fabuła, zawsze skupiona na nieprzewidywalności postaci, dotarła do granic dramatu

„Fale com Ela” czy kiczowatej komedii „Kobiety na skraju nerwowego ataku”. To konieczne wyjście, a reżyser nie robi tego w oczywisty sposób.

Mówi się, że Heath Ledger miał słabe zdrowie z powodu Jokera. Pokazuje kicz, cafajestismo, tandetny gest, przedstawiający Brazylię niezwykłą na ekranach. I nie z dumy.

To była większa rzecz w imię logiki moich uczuć. Perspektywa śmierci, przemocy i nieuchronności nadużyć i fizycznego

rozdarcia uniemożliwiają dostrzeżenie rewolucyjnych sposobów postrzegania brazylijskiej polityki.

Nie ma podstaw do nawiązania racjonalnego dialogu. Vincent Cassel pozostawia w nas ogromne wątpliwości, czy to kibicować mu, czy go nienawidzić. Bohater, grany przez Paulo Villaçę, to tajemniczy bandyta, który zyskał sławę dzięki bezlitosnemu sposobowi zabijania, gwałtu, kradzieży.

Film ma geniusz w budowie semantycznej. Jeśli nie jest szalony człowiek, który wątpi w talent aktorki, który jako dziecko, nie jest zastraszani przez Jeana Reno

w Zawodowiec i mieszka Closer na najciekawsza postać , proszę sprawdzić swoje pozycje po Black Swan . Edycja nadal sprzyja tworzeniu ciągłej równoległości oryginalnych filmów z obrazami zarejestrowanymi w dokumencie.

Calil chce nie tylko przeprowadzić ten eksperyment, ale także pokazać, jak ci utalentowani ludzie, pełni życia i marzeń, znaleźli się w sytuacji bezdomności. Ale to jest tak przesadzone, że trudno jest uwierzyć!

Jesteśmy i będziemy

 przesławnego „Jaremy⁴³²”. Okrywszy się sławą w teగ służbie i znaczne posługi rycerskie księciu oddawszy, otrzymał od tegoż w dziedzictwo Kras...